AIDS Awareness Program

gb

Annemarie has been working with the AIDS Awareness Program since 2002 and she has been involved in all the facets of the ministry. During 2007-2010 the program had funding, but the rest of the time the program was financed by gifts from friends and churches. Since then AIM has changed it’s focus to unreached people groups, and mainly focuses on four main activities in its ministry: to reach out to unreached people groups, to train people to work among unreached people groups, to train leaders and to support the missionaries working in the first three ministries.

This means changes in the ministry of the AIDS Awareness Program. Annemarie will be involved in training church leaders to be committed to teaching about HIV and AIDS as well as to care for people living with HIV. To do this she is preparing a training using materials of a training she followed in 2013 called ‘Channels of Hope’ and old materials that were used in the program before. These trainings will start in 2017, probably in the north of Congo, in Uele.

While this is the main ministry more activities are taking place.
1. Support of the medical work concerning HIV and AIDS. Voluntary Counseling and Testing during the prenatal clinics, and involvement in the treatment program in the General Hospital in Adi.
2. Care for people living with HIV.
3. Teaching to different groups in church settings, like during youth conferences, church meetings, and Bible school.
4. Developing of teaching materials: book for the Bible Schools of the church sections; production of films: a sequel to the 2010 movie in 2015 and in 2016 a film about ‘Marriage according to the will of God’ (together with a group of young people and their pastor); writing a syllabus for the training of the church leaders.
5. Support of orphans, who lost their parents due to AIDS related diseases, at school. This through a project, Bethsaida, that was set up by the AIDS program. During the school year 2016-2017 through Bethsaida 21 children have been partially or completely helped to pay their school fees.
6. Several churches have volunteers working in support and action groups that are involved in AIDS awareness and care for people living with HIV.
7. Annemarie is supported in all this by a group of people who volunteer to work in the board of the AIDS program.

Entry of 2012
Creation and training of Support and Action Groups
These groups in the local churches are responsible for the teaching about AIDS in the church and the assistance of people living with AIDS (PLWHA) after the training has taken place. In the church districts of Aru and Adi, where there are more than 60 local CECA churches, half of them are reached with teaching about Support and Action Groups. Around 20 groups are active.

AIDS teaching for the young people
At schools and during night markets (a kind of open air disco that continues until the early morning hours and where even very young children of 8-10 years of age attend) the young people are reached with teaching about AIDS through films and discussions. Also workshops are being organized to talk about marriage according to the norms in the Bible and activities are organized to do together (for example in microcredit programs engaging in agriculture, to help finance their activities).

Care for people with AIDS
This is taking place in different ways. First there is the support group of people living with AIDS (CARM) where they meet to find support of each other and of God. Second there are the home visits to people living with AIDS to personally talk with them about their situation. And thirdly there is the support of people who go for voluntary testing.

Cooperation with medical workers
HIV tests are been done in the hospitals of CECA but these have to be confirmed in Uganda, where PLWHA are treated for AIDS. Doctors assist them (sometimes one of our people is accompanying them to Uganda) and also there is collaboration to get the treatment of AIDS to Congo. The hospital of Adi is on the list of hospitals that is allowed to do so after following a training organized by the National AIDS Program of Congo.

Media
Radio broadcasts are been organized on three radio stations in the region: Aru, Ariwara and Ingbokolo/Adi. The reach of these stations is big. The AIDS Awareness Program produced a movie in 2010, and thoughts are to produce a sequel to it.

Reed more about Adi and Aru activities.

Children watch a film show

New ordained reverend Bhayo presents the Lord’s Supper

nl

Annemarie werkt in het AIDS Preventie Programma sinds 2002 en ze is betrokken geweest in alle facetten van deze bediening. Gedurende de jaren 2007-2010 heeft het programma financiële ondersteuning gekregen, maar de rest van de tijd is het programma gefinancierd door vrienden en kerken. Sinds die tijd heeft AIM zijn focus veranderd naar een focus op onbereikte bevolkingsgroepen en richt zich op vier aandachtspunten : het bereiken van onbereikte bevolkingsgroepen, mensen trainen om de onbereikten te bereiken, leiders trainen en zendelingen ondersteunen die in deze drie bedieningen werken.

Dit betekent dat er veranderingen zijn in het AIDS Preventie Programma. Annemarie gaat betrokken zijn in het trainen van kerkleiders tot betrokkenheid en inzet in onderwijs over HIV en AIDS alsook in zorg voor mensen met HIV. Om dit te doen bereid ze een training voor met gebruik making van materiaal uit een cursus die ze zelf in 2013 gevolgd heeft, genaamd ‘Channels of Hope’ (‘Kanalen van Hoop’) en oude materialen die al eerder in het programma gebruikt werden. Deze trainingen zullen in 2017 starten, waarschijnlijk in het noorden van Congo, in Uele.

Terwijl dit de hoofdbediening is, meer activiteiten vinden plaats.
1. Support van het medische werk wat betreft HIV en AIDS. Vrijwillige counseling en testen gedurende de zwangerschapsklinieken, en betrokkenheid in het behandelingsprogramma in het Algemene Ziekenhuis van Adi.
2. Zorg voor mensen met HIV.
3. Onderwijs aan diverse groepen in de kerk, zoals tijdens jeugdconferenties, samenkomsten in de kerk, Bijbelschool.
4. Ontwikkelen van lesmaterialen : boek voor de bijbelscholen op kerksectie niveau ; produceren van films : een vervolg op de film van 2010 in 2015 en in 2016 een film over ‘Huwelijk naar de wil van God’ (in samenwerking met een jeugdgroep en hun dominee) ; schrijven van een syllabus voor de training van kerkleiders.
5. Support op school van weeskinderen die hun ouders aan ziektes hebben verloren die gerelateerd zijn aan AIDS. Dit gebeurd door een project, Bethsaida, dat opgezet is door het AIDS programma. Tijdens het schooljaar 2016-2017 zijn 21 kinderen gedeeltelijk of geheel ondersteund met het betalen van hun schoolgeld.
6. Diverse kerken hebben vrijwilligers die werken in support en actie groepen en betrokken zijn in AIDS voorlichting en zorg voor mensen met HIV.
7. Annemarie wordt in alles ondersteund door een groep mensen die samenwerking in het bestuur van het AIDS programma.


Bijdrage van 2012
Creëren en trainen van Support en Actie Groepen
Deze groepen in de lokale kerken zijn na de training verantwoordelijk voor het AIDS onderwijs in de kerk en het assisteren van mensen die leven met AIDS. In de kerkdistricten van Aru en Adi, waar meer dan 60 lokale CECA kerken zijn, is zeker de helft al bereikt met onderwijs over de Support en Actie Groepen. Er zijn rond de 20 groepen actief.

AIDS onderwijs voor de jeugd
Op scholen en op nachtmarkten (soort openlucht disco die tot in de vroege uren doorgaat en waar zelfs heel jonge kinderen van 8-10 jaar komen) wordt de jeugd bereikt met AIDS onderwijs door films en discussies. Ook worden workshops georganiseerd om te praten over het huwelijk volgens Bijbelse normen en activiteiten georganiseerd om samen te doen (bv door in micro-crediet projecten bezig zijn met onder anderen tuinbouw wat helpt om hun activiteiten te financieren).

Zorg voor mensen met AIDS
Dit vindt op diverse manieren plaats. Ten eerste is er de support groep van mensen met AIDS (CARM) waar ze samenkomen om bij elkaar en in Gods Woord bemoedigingen te ontvangen. Ten tweede zijn er de huisbezoeken aan mensen met AIDS om persoonlijk met ze door te praten over hun situatie. Ten derde is er de begeleiding van mensen die gaan voor een HIV-test.

Samenwerking met de medische werkers
Deze HIV-testen om te zien of mensen AIDS hebben wordt gedaan in de ziekenhuizen van CECA maar moeten bevestigd worden in Uganda, waar de behandeling ook plaats vindt. De begeleiding van deze mensen wordt samen met de arts gedaan (soms gaat een van onze mensen mee naar Uganda) en eveneens wordt er samengewerkt om de behandeling van AIDS ook naar Congo te krijgen. Het ziekenhuis van Adi staat op de lijst van ziekenhuizen die dit zou mogen doen na een training van het Nationale AIDS Programma in Congo.

Media
Radio uitzendingen over AIDS worden verzorgd op drie radiostations: Aru, Ariwara en Ingbokolo/Adi. Het bereik van deze radio uitzendingen is groot. Ook heeft het AIDS Programma in 2010 een eigen film uitgebracht, en wordt er aan een vervolg op deze film gedacht.

Lees meer over Adi and Aru activiteiten.

Kinderen kijken een film

Nieuw ingezegend presenteert reverend Bhayo het Avondmaal

Designed for London Tube in Collaboration with Keep Calm and Carry On